"Dilexi iustitiam et odivi iniquitatem propterea morior in exilio"

sábado, 21 de noviembre de 2015

Carta 14/09/15: Promoviendo proyectos de Construcción en Polonia. Carta 29/10/15: Paralización o cancelación de proyectos de construcción. Carta 6/10/15: Apoyo a siervos de tiempo completo despedidos

TRES EXPLICACIONES OPUESTAS PARA LA MISMA REALIDAD: LA SUCURSAL POLACA Y SU EXPANSIÓN 

Video Oficial de la Sucursal de Polonia: audio in Polskie, subtitles in English and español.

Aquí tenemos la carta original, cortesía del compañero de la Resistencia polaca, WTS Archive:


ŚWIADKOWIE JEHOWY W POLSCE
Biuro Oddziału

LD:LDA 14 września 2015

DO WSZYSTKICH ZBORÓW W POLSCE

Dotyczy: popierania planowanych przedsięwzięć budowlanych

Drodzy Bracia!

        Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, widząc, jak Jehowa błogosławi dziełu, które wykonujemy. Żywimy głębokie przekonanie, że nasz trud nie jest daremny. Wybiegając myślą w przyszłość, jesteśmy pewni, że nadal będziemy mieli „mnóstwo pracy w dziele Pańskim” (1 Kor. 15:58). Oprócz głoszenia i nauczania dobrej nowiny, dzieło to obejmuje również czekającą nas w nadchodzących latach budowę i modernizację obiektów służących wielbieniu Boga. Obecnie zachodzi potrzeba zbudowania około 200 nowych Sal Królestwa. Ponadto konieczna jest większa lub mniejsza modernizacja 150 istniejących Sal Królestwa, a przy 150 Salach Królestwa trzeba powiększyć parking. Na rok służbowy 2016 zaplanowano 60 inwestycji, które będą realizowane pod kierownictwem Lokalnego Działu Projektowo-Budowlanego w Betel.

        Poza wspomnianymi przedsięwzięciami związanymi z Salami Królestwa zaplanowano też modernizację Sali Zgromadzeń w Sosnowcu; przewidziano znaczne ulepszenia w obiekcie szkoleniowym, dzięki czemu będzie tam można prowadzić zajęcia Kursu dla Ewangelizatorów Królestwa. Prace związane z projektowaniem i planowaniem są już zaawansowane, dlatego spodziewamy się, że modernizacja Sali Zgromadzeń w Sosnowcu rozpocznie się wiosną 2016 roku. W przyszłości przekażemy Wam więcej szczegółów wraz z harmonogramem tej inwestycji.

        Oprócz wyżej wymienionych przedsięwzięć Komitet Wydawniczy Ciała Kierowniczego niedawno zatwierdził zakup trzykondygnacyjnego budynku biurowego o powierzchni 970 m2 mieszczącego się w warszawskiej dzielnicy Włochy. Biuro to jest położone w odległości około 20 minut jazdy od Biura Oddziału w Nadarzynie. Powstanie tam Biuro Tłumaczeń przygotowujące publikacje i nagrania w języku polskim. Tłumacze przeprowadzą się do tego nowego Biura wiosną 2016 roku, gdy tylko zakończą się prace wykończeniowe. Wszystkie prace będą wykonane z pomocą ochotników z różnych zborów. Jeszcze jedno przedsięwzięcie wymagające udziału zdolnych ochotników polega na niezbyt rozległych pracach modernizacyjnych w Biurze Oddziału, obejmujących kuchnię i pralnię. Rozpoczęcie tych prac również zaplanowano na przyszły rok kalendarzowy.

        Wszystkie te przedsięwzięcia będą wymagały mnóstwa pracy, ale jesteśmy przekonani, że z Waszą pomocą zdołamy je zrealizować. Jak każdy z nas może je wesprzeć? Możemy poświęcać swój czas i umiejętności, a także udzielać wsparcia materialnego, podobnie jak Izraelici w czasie budowy świątyni (1 Kron. 29:9). Zachęcamy Was też do rozważenia możliwości wzięcia udziału w samych pracach budowlanych. Jeżeli pozwalają Wam na to warunki, serdecznie prosimy, byście wypełnili „Wniosek dla ochotnika współpracującego z Lokalnym Działem Projektowo-Budowlanym” (DC-50), a jeśli moglibyście udzielać pomocy przez dłuższy czas — „Wniosku dla ochotnika budowlanego” (A-27). Osoby, które mają umiejętności związane z budownictwem lub projektowaniem, prosimy o wypełnienie „Kwestionariusza umiejętności” (A-2) w serwisie jw.org. Wszystkie te wnioski i formularze możecie otrzymać od miejscowych starszych. Pragniemy przy tej okazji przypomnieć, że jeśli upłynęło więcej niż 3 lata albo jeśli z jakichś innych powodów zmieniła się Wasza sytuacja od czasu wypełnienia poprzedniego wniosku (S-82) dla ochotników wspierających przedsięwzięcia budowlane pod nadzorem Regionalnych Komitetów Budowlanych, to należy wypełnić nowy wniosek DC-50.

Co prawda zadania te mogą się wydawać dużym obciążeniem, ale żywimy przekonanie, że im podołamy. Wszystkie te przedsięwzięcia: nowe Biuro Tłumaczeń oraz Sale Królestwa, które pragniemy zbudować, przyczynią się do postępu dzieła Królestwa na terenie naszego Oddziału i do dania pięknego świadectwa. Pragniemy nadal z całego serca wspierać dzieło Królestwa, szczodrze ofiarując na ten cel swój czas, siły i środki. Modlimy się, by Jehowa szczodrze błogosławił Wasz trud i lojalną służbę, jaką pełnicie, służąc „ramię przy ramieniu” na rzecz Królestwa (Sof. 3:9).


                                                                              Wasi bracia
                                                                       Biuro Oddziału,
                                           Świadkowie Jehowy w Polsce


Kopia dla: nadzorców obwodów


Strona: 2

PS do koordynatora grona starszych:

Prosimy o odczytanie tego listu w zborze na zebraniu służby w tygodniu rozpoczynającym się 21 września. Zechciejcie zamienić 10-minutowy punkt „Składanie dokładnego świadectwa przynosi rezultaty” z „Potrzebami zboru” przewidzianymi na tydzień od 5 października. Jeśli w Waszym zborze w punkcie „Potrzeby zboru” w tygodniu od 5 października należy wyświetlić film „Umiłowani” (zob. list z 24 lipca 2015 roku), punkt „Składanie dokładnego świadectwa przynosi rezultaty” nie będzie przedstawiany. W takiej sytuacji powinniście zachęcić wszystkich członków zboru, aby rozważyli ten materiał podczas wieczoru wielbienia Boga w gronie rodziny. Jeżeli macie w Sali Królestwa sprzęt wideo, zechciejcie wyświetlić krótką prezentację dotyczącą nowego Biura Tłumaczeń, załączoną do niniejszego listu (prezentacja ta, jest dostępna w dwóch rozdzielczościach: 720p i 1080p, trwa około 4 minut i zawiera komentarze do punktów poruszonych w tym liście). Później niniejszy list należy wywiesić na tablicy ogłoszeń. Jako grono starszych możecie też zachęcać braci i siostry mających odpowiednie umiejętności i doświadczenie oraz spełniają wymagania, by wypełnili niezbędne formularze. Zechciejcie pomóc braciom i siostrom, którzy chcieliby wypełnić aktualny „Wniosek dla ochotnika współpracującego z Lokalnym Działem Projektowo-Budowlanym” (DC-50). Wniosek ten zastępuje poprzedni druk S-82. Aktualny formularz DC-50 zawiera następującą wskazówkę: „Wnioski powinny być odnawiane co trzy lata lub gdy zaistnieją okoliczności mogące mieć wpływ na odpowiedzi podane w złożonym wniosku”.


LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ EN POLONIA
Sucursal

LD: LDA 14 de septiembre 2015

A todas las congregaciones EN POLONIA 

Asunto: Promoción de proyectos de construcción planificados 

¡Queridos hermanos! 

Estamos muy contentos de ver cómo Jehová bendice el trabajo que hacemos. Estamos firmemente convencidos de que nuestro trabajo no es en vano. Mirando hacia el futuro, estamos seguros de que vamos a seguir teniendo "mucho que hacer en la obra del Señor" (1. Corintios 15:58). Además de la predicación y la enseñanza de las buenas noticias, el trabajo también incluye la construcción y modernización de las instalaciones para la adoración en los próximos años. Ahora hay una necesidad de construir unos 200 nuevos Salones del Reino. Además, es necesario una mayor o menor modernización de 150 Salones del Reino. Actualmente, 150 Salones del Reino necesitan ampliar el estacionamiento. Para las obras del año 2016 se planificaron 60 inversiones, que se llevarán a cabo bajo la dirección del Departamento Local de Diseño y Construcción en Betel. 

Además de estos proyectos relacionados con modernización de Salones del Reino, también hemos previsto la del Salón de Asambleas de Sosnowiec; proporcionará importantes mejoras en las instalaciones para que pueda operar allí la Escuela de Evangelizadores. El trabajo relacionado con el diseño y la planificación ya está en marcha, por lo que esperamos que la modernización del Salón de Asambleas de Sosnowiec comience en la primavera de 2016. En el futuro, les daremos más detalles, incluyendo un calendario para este proyecto. 

Además de los proyectos mencionados, el Comité de Publicaciones del Cuerpo Gobernante ha aprobado recientemente la compra de un edificio de oficinas de tres plantas con una superficie de 970 m2, situado en el distrito de Włochy, Varsovia. Este edificio se encuentra a unos 20 minutos en coche desde la Sucursal en Nadarzyn. El Departamento de Traducción preparará allí publicaciones y grabaciones en polaco. Los traductores se trasladarán a las nuevas oficinas en la primavera de 2016, solamente cuando se completen los trabajos de acabado. Todo el trabajo se completará con la ayuda de voluntarios de varias congregaciones. Uno de los proyectos  no muy extensos que más requiere la participación de voluntarios capaces es el trabajo de modernización de la Sucursal, incluyendo la cocina y la lavandería. Este trabajo también está programado para el próximo año calendario. 

Todos estos proyectos requieren mucho trabajo, pero estamos seguros de que con su ayuda podemos hacer que se lleven a cabo. ¿Cómo puede cada uno de nosotros ayudar? Dedicando su tiempo y habilidades, así como ofreciendo apoyo material, al igual que los israelitas durante la construcción del templo (1 Cr. 29: 9). Les animamos también a considerar la posibilidad de tomar parte en el trabajo de construcción misma. Si sus condiciones lo permiten, les pedimos que completen el formulario "Solicitud de voluntario local de diseño y construcción" (DC-50), y si puede prestar asistencia durante mucho tiempo la "Solicitud para el programa de voluntarios de construcción" (A-27) . Las personas que tienen habilidades relacionadas con la construcción o diseño, por favor rellenen el cuestionario "Cuestionario de Capacidades Profesionales" (A-2) en el sitio jw.org. Todas estas aplicaciones y formularios se pueden obtener de los ancianos locales. Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para recordar que, si han pasado más de tres años, o si por alguna otra razón ha cambiado su situación desde que llenaron el formulario anterior (S-82) para los voluntarios que apoyan los proyectos de construcción bajo la supervisión de Comités Regionales de Construcción, se debe completar una nueva solicitud DC -50.

Es cierto que estas tareas pueden parecer una carga pesada, pero apreciamos su fe. Todos estos proyecto -una nueva Oficina de Traducciones y Salones del Reino- que queremos construir, contribuirán al progreso de la obra del Reino en nuestra Sucursal y darán un hermoso testimonio. Queremos seguir apoyando incondicionalmente la obra del Reino, ofreciendo generosamente para este fin nuestro tiempo, energía y recursos. Oramos para que Jehová ricamente bendiga los esfuerzos y leales servicios que ofrecen "hombro con hombro" al servir en nombre del Reino (Sof. 3: 9). 


Sus hermanos 
Sucursal, 
Testigos de Jehová en Polonia 


Con copia a los superintendentes de circuito 


Página: 2 

PD a ancianos coordinadores: 

Por favor, lean esta carta a la congregación en la reunión de servicio de la semana que comienza el 21 de septiembre. Por favor, reemplacen el tema de 10 minutos "Dar testimonio cabal produce buenos
resultados", por "Necesidades de la congregación" previsto para la semana del 5 de octubre. Si su congregación en "Necesidades de la congregación" durante la semana del 5 de octubre ve el video "Amados" (ver Carta de 24 de julio de 2015), el tema "Dar testimonio cabal produce buenos
resultados" no será presentado. En tal situación, deben animar a todos los miembros de la congregación a considerar este material durante la noche de adoración en familia. Si tienen equipo de vídeo en el Salón del Reino, vean una breve presentación sobre la nueva Oficina de Traducción, que se adjunta a esta carta (esta presentación, está disponible en dos resoluciones: 720p y 1080p, tarda unos 4 minutos e incluye comentarios sobre las cuestiones planteadas en esta carta). Más tarde esta carta se publicará en el tablero de anuncios. Como cuerpo de ancianos también pueden animar a los hermanos y hermanas con las habilidades y experiencia adecuadas a cumplir con los requisitos para completar los formularios necesarios. Por favor, continuamente ayuden a los hermanos y hermanas a llenar la "Solicitud de voluntario local de diseño y construcción" (DC-50). Este formulario sustituye al impreso anterior S-82. El formulario actual DC-50 incluye la siguiente indicación: "Las solicitudes deben ser renovadas cada tres años o cuando las circunstancias pueden afectar a las respuestas dadas en la solicitud presentada."

Video "Amados":
¡Vaya noticias que nos llegan de Polonia! Sólo apenas un mes antes de la Reunión Anual 2015, la Sucursal polaca anuncia con bombos y platillas (video de fabricación casera incluido) la "necesidad" de construir ¡200 salones! Y eso no es todo: Hay que remodelar otros 150, y construirles estacionamientos como se debe a 150 más... ¡como Dios manda! 

Curioso... por decir lo menos. Según el Anuario 2015, Polonia tiene unos 122.000 publicadores para unos 38.500.000 habitantes, arrojando un crecimiento negativo con respecto al año pasado de -1%. En contraste, en Chile hay unos 75.000 publicadores para 17.500.000 de habitantes con un crecimiento positivo de 1% y no hay ninguna "necesidad" de más salones... ¿Dónde hay más potencial de crecimiento efectivo? 

Por otro lado, Polonia es un país miembro de la Unión Europa, con un desarrollo económico superior al de Chile... ¿y no van a tener estacionamientos apropiados en 150 salones, si en Sudamérica los hay? Nótese además que la carta habla de "modernizar" los salones... ¿qué tan viejos pueden estar, si fueron construidos luego de la caída del comunismo? ¿Les parece necesario incluso remodelar un Salón de Asambleas como el de Sosnowiec?
Suma y sigue: No sólo hay que remodelar y construir cientos de salones... ¡también se compró un edificio de 3 pisos de 970 m2 para el Departamento de Traducción! Pero, ¿para qué quiere tanto espacio un personal de apenas 30 traductores? ¿No podía funcionar en las dependencias de la Sucursal en Nadarzyn? Es más, ¿por qué no se solicitan voluntarios externos, como hace USA y otras sucursales?


GRAN CONTRASTE ENTRE LA SUCURSAL POLACA Y LA BRITÁNICA

Esta pregunta nos lleva a los anuncios hechos en la Reunión Anual 2015 respecto a la obra de construcción mundial. El Cuerpo Gobernante en diversos países ha anunciado la paralización de proyectos de construcción de Salones de Asambleas y Sucursales para dar "un mejor uso a los fondos dedicados". Por ejemplo, en la carta del 29 de Octubre de 2015 de la Sucursal de Gran Bretaña a todas las congregaciones, se habla incluso de la cancelación de algunas obras. La carta informa que el proyecto símbolo británico de la Organización, la reubicación de la Sucursal en Chelmsford, aunque seguirá en pie, "se reducirá en alcance". La Sucursal británica incluso admite que "a todas las sucursales se les ha pedido que reduzcan el tamaño de sus familias Betel". La nueva política a seguir es clara: "Se construirán o renovarán salones sólo en proporción a lo que los hermanos puedan contribuir". En Gran Bretaña también se anuncia la "reducción significativa de precursores especiales", invitándolos a ser precursores regulares.

¿Se deben estos despidos de betelitas, precursores y siervos de construcción a problemas económicos? "Les aseguramos que estos ajustes no se están haciendo debido a falta de apoyo financiero de su parte. ¡Lejos de ello! Ustedes han sido muy generosos en su apoyo a la obra del Reino." Es más, la Sucursal británica (parece que sin temor a exagerar...) dice que la respuesta a las distintas facetas del ministerio por parte de los hermanos "¡ha sido simplemente sobrecogedora!"

Bueno, si no es por falta de dinero  que se están haciendo todas estas reducciones, ¿por qué razón se están paralizando y cancelando proyectos? La respuesta de la Sucursal británica es curiosa: "El Cuerpo Gobernante desea dar prioridad a actividades que contribuyan más al bienestar espiritual del pueblo de Dios y adelantamiento a la obra mundial de predicar". Si es así, entonces mientras la Organización estaba embarcada en proyectos de construcción materiales, ¿significa que no estaba dando prioridad al bienestar espiritual y a la predicación? Por otro lado, ¿cómo se explica que en Polonia sigan los proyectos de construcción como si nada e incluso se diga "que hay mucho que hacer" en la obra material? ¿Por qué a apenas 30 traductores polacos se les compra y remoza un edificio de 970 m2... mientras a otros betelitas se les vende su lugar de adoración, se les despide y sólo se les ofrece ser "voluntarios remotos o externos"? Si la idea de estos ajustes es dar "un mejor uso a los fondos dedicados", ¿por qué en Polonia se sigue incentivando, por cartas y videos, a seguir donando "tiempo, energías y dinero" para la construcción material de edificios?

Finalmente, según la carta de la Sucursal británica, "¡la respuesta de la familia Betel a estos ajustes ha sido reconfortante!". ¿Seguro que no están exagerando la reacción de los betelitas despedidos? ¿Seguirá siendo tan "reconfortante" su respuesta si llegan a saber el modo diametralmente opuesto en que se están manejando los mismos asuntos en Polonia?Pero alguien dirá: "Los arreglos de la Sucursal de Polonia se hicieron un mes y medio antes de la Reunión Anual y quizá la situación se ha ajustado en Varsovia también". Esta forma de ver las cosas haría la culpa del Cuerpo Gobernante de tener "dos pesas" aún mayor, porque indicaría que las decisiones tomadas en la Reunión Anual se hicieron a la rápida, sin mayor reflexión. Pero no fue así: Aparte de las explicaciones que dio la Sucursal británica (que dejan más dudas que certezas...) tenemos las de la Sucursal de Argentina. Analicemos lo que dice esta Sucursal, y contrastémoslo con lo mencionado por las sucursales polaca y británica:


LA SUCURSAL ARGENTINA Y LA REDUCCIÓN DE PERSONAL

Con fecha 6 de Octubre de 2015, la sucursal argentina envía una carta "a los cuerpos de ancianos". (Nótese la diferencia con la carta inglesa que fue dirigida "a todas las congregaciones"). De entrada, vemos otro contraste con la carta británica: En el asunto ya escriben pidiendo "apoyo" dadas las "necesidades". ¿Será que en Argentina no son tan "generosos" con en Reino Unido? Como es típico de las sucursales latinoamericanas, comienzan tratando de enlazar ideas bíblicas con la contingencia a tratar: "Cada día es más evidente la dirección de Jehová sobre su pueblo en esta parte final de los días". Disculpen hermanos trasandinos, pero al leer este tipo de cartas contradictorias al tratar el mismo asunto no veo para nada la dirección divina. Dios no trataría de modo distinto a polacos de argentinos y británicos, mandando a unos a trabajar y a otros despidiéndolos... 

A partir de este punto las cartas británica y argentina coinciden, distanciándose de la polaca. Señalan que "a nivel mundial se le está dando mayor empuje a la obra de predicar". La carta argentina habla de "optimizar el uso de los recursos disponibles" en armonía con el británico "mejor uso a los fondos dedicados". Ahora la carta trasandina pasa señalar también la "reducción de precursores especiales, siervos de construcción y miembros de la familia Betel en todo el mundo", pero nada se nos dice de Polonia y quizá otras excepciones. ¿Será que ellos tampoco lo saben en Argentina?

Ahora bien, hay que ser muy audaz para afirmar que estas reducciones no son un retroceso o un freno, sino "¡Todo lo contrario!" Se dice que las reducciones de betelitas ayudarán a que "más hermanos contribuyan con las tareas necesarias remotamente, o como voluntarios externos". Me pregunto, ¿por qué los hermanos polacos no han recibido esta copiosa bendición de Jehová? Según la Resistencia polaca, la propiedad comprada para el "Departamento de Traducción" costó "2 millones de slotys", o sea 500.000 dólares americanos... Se gastó esta suma supuestamente para que trabajen allí 30 personas... Si se están optimizando los recursos, ¿por qué esos hermanos no trabajan desde sus casas? Es más, si esa es la política que se está implementando en todo el mundo... ¿por qué se compró esta propiedad cara, cuya plusvalía subirá considerablemente?

No puede ser que la sucursal polaca haya hecho esta compra antes de que se hicieran los ajustes porque la carta argentina dice que el Cuerpo Gobernante procura optimizar los recursos "como se mencionó en el programa de JW Broadcasting del mes de mayo". Está claro que las sucursales se rigen por prerrogativas económicas y no espirituales. Y la enseñanza no es la misma y tampoco la carga: Nótese que Inglaterra no pide dinero, pero Argentina sí. De hecho, hace responsables a las congregaciones de ayudar económicamente a los siervos despedidos.


Para finalizar, la carta trasandina recurre a un pasaje de Éxodo para respaldar las "instrucciones específicas e inesperadas" que está dando. Pide "confianza y apoyo" ante los "cambios presentes y futuros", como si de un cheque en blanco se tratara. El que se les instruya a los ancianos a manifestar "un espíritu positivo" y una "perspectiva espiritual" ante cambios que no se entienden, es prueba de que estas instrucciones han sido difíciles de aceptar. Esta es la realidad pura de la Organización: Mientras que en un país como Polonia entrega puras "buenas noticias" de construcción material y ampliación de la "obra" solicitando voluntarios, en Gran Bretaña y Argentina los despide y cancela proyectos similares.

¿Puede el mismo Dios que causa el trauma del despido a hermanos que han trabajado toda su vida en la obra de un país, en otro, emplear esos mismos "fondos dedicados" que pretende ahorrar, para hacer un video promocional de proyectos de construcción?

¿O más bien, la JW.ORG está apostando sus inversiones al mercado de la Europa Oriental, en países emergentes como Polonia y a la vez muy supersticiosos, a diferencia de Occidente?

4 comentarios:

 1. Exactamente es la misma carta que enviaron aquí en Ecuador. Jamás la noticia fue leída "a la congregación" lo que hace imaginarse que esa decisión ha sido la misma en Sudamérica. Además del despido gran parte de precursores especiales en el país dejando solo a 100. Todo sumado a la futura decisión de hacer dimitir al recién nombrado miembro del comité de sucursal J. Paz por el embarazo... Y la cancelación la ampliación de un edificio de viviendas en la sucursal y cancelación de dos proyectos grandes en Santa Elena y Los Ríos (salones de asamblea). No sabría que más decirte pero esas son las buenas en mi país que sopesando no distan de mucho con las del resto de países. Un abrazo desde Guayaquil!

  ResponderEliminar
 2. Hola amigo Guayaquileño!

  ¿Tienes la carta de Ecuador? Si la pudieras compartir le damos amplia difusión. Por otro lado, interesante lo que mencionas sobre J. Paz... ¿Hay algún documento al respecto? ¿Alguna forma de contactar a J, Paz y su señora? La verdad que lo del embarazo suena a excusa que encubre una defenestración política luego de una lucha de poder... De todos modos, Brooklyn tiene la última palabra... "Roma locuta est, causa finita est"

  ResponderEliminar
 3. Lamento decepcionarte mi colega pero no tengo en mi poder la carta aunque le leí y pero se volvió a guardar en los archivos de la congregación donde no siempre tengo las llaves. Mi historia no es tan común, pues de momento sirvo de coordinador sustituto en una congregación de 110 publicadores pues mis tres ancianos "pasaron al más allá". so quiere decir soy un humilde ministerial en otras palabras no soy de mucha ayuda. Pero en cuanto a la información es verídica adicionando que los recién graduados de Quito de la EER se les presenta la oportunidad de regresar a su congregación o escoger un lugar del país con necesidad para ir voluntariamente: ¡ni precursores especiales temporeros están nombrando! Todo esto gracias a mi viajero de circuito que es buen amigo mío. El caso J. Paz se rumorea que le envíen a algún salón asamblea del país para que se encargue "del mantenimiento" es decir que viva ahí... Cosa que la veo muy benévola. Pero de que no quieren crios en betel ¡no los quieren! Fueron tan esfimeras las reuniones con McDaniel y compañía del comité. Estaré pendiente de informarte más novedades. Hilde no sé cómo lo haces ni que puesto tengas ahorita pero al leer los artículos ya desde hace e

  ResponderEliminar
 4. Hace dos años me admiro... Excelente colega, buen trabajo.

  ResponderEliminar